Verzenden naar:
Nederland
Gratis verzending voor bestellingen van € 69 of meer3-5 werkdagenEenvoudig retourneren - slechts € 4,49

Boozt app Terms of Use

1. Algemeen
1.1. De mobiele applicatie van Boozt (de “App”) wordt verstrekt door Boozt Fashion
AB met btw-nummer SE 556710-4699, met als adres Hyllie Boulevard 35, 215 37
Malmö, Zweden, met telefoonnummer [+46(0)40128005] en e-mailadres
[info@boozt.com] (“Boozt” of “we”/ “wij”).

1.2. De App wordt gebruikt om toegang te krijgen tot, te bladeren door en voor het
kopen van artikelen die te koop zijn bij Boozt en bij Reboozt. Reboozt is een
marktplaats waar u tweedehands producten kunt aanbieden, verkopen en kopen
die oorspronkelijk gekocht zijn bij Boozt. Deze Gebruiksvoorwaarden (de
“Voorwaarden”) regelen uw (“u”/ “uw” of ”de Gebruiker”) gebruik van de App.
Indien u via de App een aankoop doet bij Boozt of Reboozt gebruikt als een
dienst, zijn hiervoor afzonderlijke voorwaarden van toepassing. De
Aankoopvoorwaarden van Boozt vindt u hier en de Gebruiksvoorwaarden van
Reboozt in de app.

1.3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing wanneer de Gebruiker de App downloadt
van Google Play of de App Store. Als er voorwaarden zijn die alleen van
toepassing zijn op Apple of Google, wordt dit in de toepasselijke onderdelen
aangegeven.

1.4. Om de App te kunnen gebruiken, moet u (de toepasselijkheid van) deze
Voorwaarden aanvaarden. U krijgt de Voorwaarden te zien en gaat met
toepassing ervan akkoord wanneer u de App downloadt en voor de eerste keer
gebruikt. U kunt de Voorwaarden ook in de App bekijken.

1.5. Om de App te gebruiken, moet u bevestigen dat u de noodzakelijke wettelijke
bevoegdheid bezit, bijvoorbeeld dat u meerderjarig bent. Indien u niet over deze
wettelijke bevoegdheid beschikt, bevestigt u dat u – voor zover wettelijk vereist
– van uw ouder of wettelijke voogd toestemming hebt gekregen om de App te
gebruiken en dat uw ouder of wettelijke voogd hierbij namens u instemt met de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.6. De Gebruiker zal zich aan deze Voorwaarden houden voor de duur van het
gebruik van de App. De Gebruiker bevestigt de Voorwaarden na te leven en dat,
indien de Gebruiker informatie verstrekt via de App, deze informatie correct,
eerlijk en up-to-date is.

1.7. Indien u deze Voorwaarden aangaat namens een bedrijf of een organisatie,
garandeert u Boozt dat u het recht en de bevoegdheid hebt dit te doen.
Wanneer de Voorwaarden worden aangegaan met een bedrijf of organisatie die
u vertegenwoordigt, wordt met “u”/ “uw” of “de Gebruiker” dat bedrijf of die
organisatie bedoeld.

2 / 1
1.8. Deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door
toepasselijk recht of dwingende consumentenbeschermingswetgeving in het
woonland van de Gebruiker waar Boozt de App op de markt brengt.

1.9. De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Voorwaarden van toepassing zijn op de
relatie tussen Boozt en de Gebruiker, en niet met Google of Apple. Boozt, en niet
Google of Apple, is als enige verantwoordelijk voor de App en de inhoud
daarvan.

1.10. Het downloaden en gebruiken van de App is gratis. De Gebruiker kan het gebruik

van de App op elk moment stopzetten en de App de-installeren.

2. De App
2.1. Met inachtneming van deze Voorwaarden verleent Boozt aan de Gebruiker een
wereldwijd, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om zonder enige
tijdsbeperking de App uit te voeren, weer te geven en te gebruiken op een
apparaat dat de Gebruiker bezit en waarover hij beschikt. Indien de Gebruiker de
App heeft gedownload van de App Store, mag de Gebruiker de App uitsluitend
gebruiken op een of meer Producten van het merk Apple die de Gebruiker bezit
en waarover hij beschikt. De Gebruiksregels, zoals uiteengezet in de
voorwaarden van Apple Media Services, zijn van toepassing op de Gebruiker,
behalve wanneer de App kan worden geopend en gebruikt door andere accounts
die aan de koper zijn gekoppeld via Delen met gezin of volumekoop.

2.2. De Gebruiker kan gebruik maken van verschillende functies en informatie in de

App, waaronder:
 bladeren door de beschikbare artikelen op Boozt en Reboozt;
 advertenties publiceren op Reboozt;
 een bestelling plaatsen en betalen voor artikelen van Boozt en
overeenkomsten sluiten met verkopers en kopers op Reboozt;
 de Boozt-account van de Gebruiker opzetten en gebruiken;
 likes toevoegen en snelkoppelingen maken naar artikelen en merken;
 toegang tot eerder bekeken items;
 het ontvangen van aanbiedingen; en
 toegang tot klantenservice en FAQ, en, indien ingelogd, toegang tot
gepersonaliseerde antwoorden van de klantenservice.

3. Eisen aan Gebruikers
3.1. De Gebruiker stemt ermee in niet te experimenteren met de App, of de App te
kopiëren, wijzigen, aanpassen, decompileren, disassembleren, reverse-

3 / 1
engineeren of op andere wijze te proberen de constructie van de App te
reconstrueren of te achterhalen.

3.2. De Gebruiker garandeert dat (i) de Gebruiker zich niet bevindt in een land
waarop een embargo van de regering van de Verenigde Staten van toepassing is,
of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat
“terroristen steunt”; en (ii) de Gebruiker niet voorkomt op een lijst van de
regering van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

3.3. De Gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de App niet wordt gebruikt op een
manier die onrechtmatig is of schade of overlast aan anderen veroorzaakt.
3.4. In het geval dat de Gebruiker de App gebruikt in strijd met deze Voorwaarden,
vergoedt de Gebruiker Boozt alle redelijke kosten en uitgaven in verband met
dergelijk gebruik.

4. Intellectueel eigendomsrecht
4.1. De App en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden
zijn, en blijven, altijd het exclusieve eigendom van Boozt. De Gebruiker heeft
geen recht, eigendom of belang in of op de App of het intellectuele eigendom
dat daarmee samenhangt, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze
Voorwaarden. Content in de App mag niet in grotere mate worden gebruikt dan
noodzakelijk is voor de Gebruiker om de App te gebruiken krachtens deze
Voorwaarden en op de bedoelde manier.

4.2. De Gebruiker verkrijgt geen rechten en stemt ermee in het volgende niet te
doen: (i) de App of enige content, materiaal of gegevens die daarin zijn
opgenomen te kopiëren, in sublicentie te geven, aan reverse engineering te
onderwerpen, te (ver)huren of over te dragen, met uitzondering van de eigen
gegevens van de Gebruiker of andere verwerkte gegevens die door de Gebruiker
zijn verzameld, verwerkt of geëxporteerd als gevolg van het gebruik van de App
door de Gebruiker; (ii) de App of enige content, materiaal of daarin opgenomen
gegevens geheel of gedeeltelijk te distribueren, te wijzigen of afgeleide
producten te maken; of (iii) de resultaten van een benchmark of andere
prestatietest die op de App is uitgevoerd aan een derde partij bekend te maken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boozt.

4.3. In het geval dat een derde claimt dat de App of het bezit en gebruik van de App
door de Gebruiker inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een
derde, is Boozt, en niet Apple, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de
verdediging, de schikking en het voldoen van een dergelijke claim.

5. Persoonsgegevens

Boozt is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens van de Gebruiker in verband met de App. Boozt verwerkt uw
persoonsgegevens wanneer u aankopen doet via de App. Informatie over de

4 / 1
verwerking van persoonsgegevens door Boozt is te vinden in de Privacyverklaring
van Boozt.

6. Onderhoud en ondersteuning
6.1. Wij kunnen niet garanderen dat de App zonder technische storingen wordt
geleverd, hoewel dit wel de ambitie is van Boozt. Het kan daarom voorkomen
dat wij de toegang tot de App moeten beperken vanwege bijvoorbeeld service,
ondersteuning, veiligheid of om technische redenen.

6.2. Indien er enig probleem is met de App of indien de Gebruiker op enigerlei wijze
ontevreden is, dient zo spoedig mogelijk met Boozt contact te worden
opgenomen. Onze contactgegevens staan vermeld in artikel 1.1 hierboven. Boozt
zal altijd proberen zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden.
6.3. De Gebruiker bevestigt dat noch Apple, noch Google enige verplichting heeft tot

onderhoud of ondersteunende diensten met betrekking tot de App.

6.4. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van zijn
technische apparatuur tegen ongeoorloofd gebruik, met inbegrip van het gebruik
van passende antivirussoftware en een firewall.

7. Wijzigingen in de App
7.1. Boozt levert de meest recente versie van de App die beschikbaar is op het
moment van het aangaan van deze Voorwaarden. Boozt zal updates en functies
aanbieden wanneer deze beschikbaar komen en u voorzien van updates,
waaronder beveiligingsupdates, om de App veilig en in overeenstemming met
deze Voorwaarden te houden. In sommige gevallen moet u actie ondernemen
om de App te updaten. U bent vrij om te kiezen of u de aangeboden updates wilt
installeren. Indien u besluit de updates niet te installeren, kunt u echter niet
verwachten dat de App in overeenstemming met deze Voorwaarden blijft. Uw
beslissing om geen updates te installeren die nodig zijn om de digitale content of
digitale dienst conform te houden, waaronder beveiligingsupdates, heeft invloed
op de aansprakelijkheid van Boozt voor conformiteit van de functies van de App
die de betreffende updates geacht worden conform te houden.

7.2. Naast wijzigingen die gericht zijn op het handhaven van conformiteit, zal Boozt
onder bepaalde omstandigheden functies van de App wijzigen, mits Boozt een
geldige reden heeft voor een dergelijke wijziging. Boozt heeft een geldige reden
om wijzigingen aan te brengen wanneer de wijziging noodzakelijk is om de App
aan te passen aan een nieuwe technische omgeving, aan een verhoogd aantal
gebruikers of om andere belangrijke operationele redenen, alsmede om de
gebruikerservaring van de App te verbeteren. Boozt brengt u op de hoogte van
eventuele wijzigingen overeenkomstig dwingende voorschriften.

7.3. De Gebruiker heeft altijd het recht om, op elk moment, het gebruik van de App
te stoppen en de App te de-installeren, onafhankelijk van het feit of Boozt
wijzigingen in de App heeft aangebracht of niet.

5 / 1

8. Klachten
8.1. Voor alle duidelijkheid: deze Voorwaarden regelen niet de
verkoopovereenkomsten en voorwaarden van aankopen in de App. Raadpleeg
voor productclaims de Aankoopvoorwaarden van Boozt of neem contact op met
de verkoper op Reboozt. De Gebruiker heeft, indien de Gebruiker een
consument is, het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de App,
welke klacht binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek in de
App waarop de klacht betrekking heeft, dient te zijn ingediend. In geval van een
erkende klacht heeft de Gebruiker recht op schadevergoeding en wijziging in
overeenstemming met het dwingend recht. Indien u een klacht wenst in te
dienen, kunt u contact opnemen met Boozt via de contactgegevens vermeld in
artikel 1.1 van deze Voorwaarden.

8.2. De aansprakelijkheid van Boozt is zo beperkt als is toegestaan door toepasselijk
recht of dwingende consumentenbeschermingswetgeving in het woonland van
de consument waar Boozt de App op de markt brengt.

8.3. De Gebruiker bevestigt dat Boozt, en niet Apple, verantwoordelijk is voor de
afhandeling van claims door de Gebruiker of een derde met betrekking tot de
App of het bezit en/of gebruik van de App door de Gebruiker, waaronder: (i)
productaansprakelijkheidsclaims (ii) elke claim dat de App niet voldoet aan een
toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) claims die voortvloeien
uit consumentenbeschermingswetgeving, privacywetgeving of soortgelijke
wetgeving.

9. Recht van herroeping
9.1. Volgens de verplichte EU-wetgeving inzake consumentenbescherming hebt u het
recht om uw overeenkomst met ons binnen 14 dagen na de dag waarop u deze
Voorwaarden hebt gedownload en aanvaard, te herroepen. Aangezien de App
gratis te gebruiken is, kunt u dit recht uitoefenen door de App van uw telefoon te
verwijderen. Boozt zal dan in overeenstemming met de AVG alle
persoonsgegevens verwijderen die u ons via de App heeft verstrekt. Houd er
rekening mee dat uw persoonsgegevens nog steeds kunnen worden verwerkt via
uw account, aangezien deze nog steeds toegankelijk is via onze website. Indien u
een aankoop heeft gedaan via de App kunnen uw persoonsgegevens worden
verwerkt in overeenstemming met die overeenkomst. Raadpleeg voor meer
informatie onze Privacyverklaring.

9.2. U kunt het gebruik van de App altijd stoppen en de App verwijderen, zelfs als
deze periode van 14 dagen is verstreken. Indien u vragen hebt of uw
overeenkomst met ons wenst te herroepen, kunt u altijd contact opnemen met
Boozt via de contactgegevens vermeld in artikel 1.1. van deze Voorwaarden.

10. Duur, beëindiging en wijzigingen

6 / 1
10.1. Deze Voorwaarden treden in werking wanneer de Gebruiker de App installeert
en voor de eerste keer gebruikt. Deze Voorwaarden blijven van kracht totdat de
Gebruiker de App de-installeert.

10.2. Boozt behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. De meest recent bijgewerkte versie van de Voorwaarden wordt in de App
geplaatst. Wijzigingen worden geldig zodra 30 dagen nadat Boozt de Gebruiker
op de hoogte van de wijzigingen heeft gebracht, althans als de Gebruiker de App
blijft gebruiken nadat de wijzigingen effectief zijn geworden. De Gebruiker heeft
altijd het recht om het gebruik van de App te stoppen en de App van zijn
telefoon te verwijderen.
11. Overige bepalingen
11.1. Indien de Gebruiker de App van de App Store heeft gedownload en de App niet
aan een toepasselijke garantie voldoet, kan de Gebruiker Apple daarvan in kennis
stellen en betaalt Apple de aankoopprijs van de App aan de Gebruiker terug.
Apple heeft geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de App
en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven
die toe te schrijven zijn aan het niet voldoen aan een garantie zijn uitsluitend
voor rekening van Boozt.

11.2. Als de Gebruiker de App heeft gedownload van Google Play. Google heeft geen
enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de App en alle andere
claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die toe te
schrijven zijn aan het niet voldoen aan een garantie zijn uitsluitend voor rekening
van Boozt.

11.3. Indien de Gebruiker de App van de App Store heeft gedownload, erkent de
Gebruiker dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derde-
begunstigden van de Voorwaarden zijn en dat Apple, na aanvaarding van de
Voorwaarden door de Gebruiker, het recht heeft om de Voorwaarden jegens de
Gebruiker als derde-begunstigde van de Voorwaarden te doen gelden.

11.4. De Gebruiker erkent dat hij/zij zich bij het gebruik van de App moet houden aan

de toepasselijke voorwaarden van derden.

11.5. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt
verklaard door een bevoegde rechtbank, autoriteit, scheidsgerecht of
buitengerechtelijke geschillencommissie, blijft de rest van die bepaling en alle
andere bepalingen geldig en afdwingbaar voor zover toegestaan door het
toepasselijke recht.

11.6. Boozt heeft het recht om elk deel van haar rechten en verplichtingen op grond
van deze Voorwaarden tussen Boozt en de Gebruiker over te dragen zonder
voorafgaande toestemming van de Gebruiker.

12. Vragen, klachten en geschillen

7 / 1
12.1. U kunt contact met ons opnemen als u vragen of klachten heeft over uw gebruik
van de App. U kunt ons gemakkelijk bereiken via de contactinformatie in artikel
1.1 hierboven.

12.2. In geval van een geschil, en u bent een consument, volgen wij de beslissingen
van de organisaties voor alternatieve geschillenbeslechting, voor zover wij
daarbij zijn aangesloten.

12.3. In sommige gevallen kunt u als consument ook een klacht indienen via het online
platform voor geschillenbeslechting van de EU, waartoe u hier toegang hebt.
12.4. Niettegenstaande het bovenstaande kunnen geschillen ook worden beslecht

door de bevoegde rechter van uw woonplaats.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn op 30.06.2022. door Boozt Fashion AB vastgesteld.

Kan je nog steeds geen passend antwoord vinden? Neem contact met ons op!Stuur ons een e-mail
We beantwoorden uw e-mail binnen 3 werkdagen
Hoe kunnen we u helpen?
Bent u tevreden met een antwoord in het engels? Dezelfde service, snellere antwoorden!
U ontvangt binnen 1 uur een ontvangstbewijs.
Andere contactmogelijkheden